Deklaracja dostępności

Teatr Groteska w Krakowie, ul. Skarbowa 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatru Groteska www.groteska.pl

Obecnie nasza strona jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej  stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem strony do wymagań umieszczonych w ustawie.

Dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

Deklarację dotyczącą dostępności strony internetowej Teatru sporządzono na podstawie weryfikacji poprzez narzędzie internetowe.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-26.
Data publikacji strony internetowej: 2011-10-07.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie spełniono między innymi następujących wymagań:

  • „missing alternative text” - brak alternatywnego tekstu do obrazków;
  • „link to pdf document”;
  • „noscript element” ;
  • Brak utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji;
  • Inne błędy.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 

W przypadku pytań, wniosków, problemów i reklamacji związanych z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Wajda, e-mail: e.wajda@groteska.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 12 633 96 04 lub 508 33 99 81.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Teatr GROTESKA w Krakowie, ul. Skarbowa 2

Ze względu na to, że siedziba Teatru jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków Miasta Krakowa pod numerem rejestru A-1466/M o prawie 100-letniej historii stwarza ograniczenia dla osób niepełnosprawnych.

Zabytkowa substancja budynku oraz stan dzierżawy części nieruchomości nie pozwala na tak duże ingerencje, jak  wykonanie windy i przebudowa wejścia na potrzeby osób z ograniczeniami.

Udział osób niepełnosprawnych w spektaklach teatralnych możliwy jest dzięki obsłudze technicznej Teatru, która transportuje wózki inwalidzkie na widownię. W spektaklach z udziałem osób z niepełnosprawnością zwiększamy ilość pracowników Obsługi Widowni.

 

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI
W naszym Teatrze osobą odpowiedzialną za dostępność dla osób z niepełnosprawnością jest

Artur Włodek  - Specjalista ds. sprzedaży - Dział Marketingu i Komunikacji Społecznej.
kontakt: a.wlodek@groteska.pl
tel.: (+48) 12 633 37 62 wew. 238, (pn - pt: 8:00 – 16:00)

Osobami przeszkolonymi do pomocy osobom z niepełnosprawnością są pracownicy Biura Organizacji Widowni:

kontakt: rezerwacja@groteska.pl
tel.: (+48) 12 633 37 62, (+48) 12 623 79 59, (+48) 12 632 92 00 (pn - pt: 8:00 – 16:00)

Prosimy o kontakt co najmniej 3 dni przed wizytą w Teatrze w celu szczegółowego omówienia naszej współpracy w dniu spektaklu. Na miejscu nie ma na razie możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego, ale pracujemy nad tym.

 

OTOCZENIE INSTYTUCJI

Budynek Teatru Groteska znajduje się w Śródmieściu Miasta przy ul. Skarbowej 2 w Krakowie i ma charakter zabytkowy ( gmina Kraków, powiat Kraków, województwo małopolskie).

Wokół frontu Teatru znajduje się nawierzchnia pokryta płytami chodnikowymi.
 

DOJŚCIE DO TEATRU


Główne wejście to jedyne wejście dla Widzów do Teatru i znajduje się od strony ulicy Skarbowej.

Najbliższe przystanki

Przystanek AGH – linie autobusowe

114, 144, 164, 169, 173, 179, 189, 192, 194, 304, 469, 503, 601, 608

Z przystanku „AGH” przy Al. Mickiewicza dojście ulicą Krupniczą w kierunku ulicy Skarbowej.

Przystanek Bagatela – linie tramwajowe

2, 4, 14, 15, 18, 20, 24

Z przystanku „Bagatela” przy ulicy Karmelickiej/Dunajewskiego dojście ul. Krupniczą w kierunku ulicy Skarbowej.

Ulice w pobliżu

Kraków, ul. Czysta,

Kraków, ul. Krupnicza

Kraków, Al. Mickiewicza

Punkty w pobliżu

Szpital im. J. Dietla, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków

Muzeum Narodowe w Krakowie – Dom Józefa Mehoffera, ul. Krupnicza 26, 31-123 Kraków

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pomocy asystenta Teatru, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

PARKING

Ze względu na fakt, że Teatr jest zlokalizowany w strefie płatnego parkowania i nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością osoby poruszające się samochodem parkują wg własnych możliwości.
Najbliższy parking znajduje się przy ulicy Rajskiej 24 w odległości 400 m pieszo od Teatru Groteska.

WEJŚCIE DO BUDYNKU

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej osoba z niepełnosprawnością ma prawo przebywać na terenie Teatru z psem asystującym.

Ze względu na to, że siedziba Teatru jest obiektem zabytkowym o prawie 100-letniej historii oraz stan dzierżawy części nieruchomości, stwarza ograniczenia dla osób niepełnosprawnych.

Zabytkowa substancja budynku nie pozwala na tak duże ingerencje, jak  wykonanie windy i przebudowa wejścia na potrzeby osób z ograniczeniami.
 

Wejście główne do Teatru to drewniane, masywne, otwierane do wewnątrz drzwi z samozamykającymi się zawiasami, bez progu.

Z poziomu ulicy i chodnika do drzwi wejściowych wiodą 2 schody.

Na wyższy parter, gdzie po prawej stronie znajduje się kasa biletowa Teatru, a po lewej Portiernia prowadzi 8 schodów lastrico z obustronnymi barierkami, a następnie po otwarciu dwuskrzydłowych oszklonych w konstrukcji drewnianej drzwi znajdujemy się w przestronnym lobby teatru.

Znajdujemy się na poziomie szatni, która usytuowana jest po prawej i lewej stronie. Wychodząc w górę w kierunku sal teatralnych wchodzimy po schodach w ilości 15 stopni, gdzie na półpiętrze znajduje się kawiarnia teatralna/foyer. Poziom foyer nie posiada żadnych stopni.               

W Teatrze Groteska mamy dwie sale teatralne – Salę Główną Teatralną na I piętrze oraz Salę Kopułową na IV piętrze. Wychodząc wyżej na I piętrze znajduje się Sala Teatralna, do której wiedzie kolejnych 17 stopni z foyer. Balkon z miejscami dla Widzów znajduje się piętro wyżej od Sali Teatralnej, do pokonania jest kolejnych 26 stopni.
 

WIDOWNIA

Przy wejściu na widownię Sali Teatralnej nie ma progu, rząd I i II znajduje się na poziomie wejścia, natomiast pozostałe rzędy od rzędu numer III do rzędu nr X są zlokalizowane na kolejno narastających stopniach w górę amfiteatru.

Przy wejściu na balkon Sali Teatralnej nie ma progu, rząd I znajduje się na poziomie wejścia, natomiast rząd numer II zlokalizowany jest na drugim stopniu od wejścia.

Przy wejściu na widownię Sali Kopułowej, po pokonaniu 3 schodów z poziomu korytarza nie ma progu, rząd I znajduje się na poziomie wejścia, natomiast pozostałe rzędy od rzędu numer II do rzędu nr VII są zlokalizowane na kolejno narastających stopniach w górę amfiteatru.

Schemat rzędów i foteli dostępny jest na stronie internetowej Teatru.


Na widowni Sali Teatralnej i Kopułowej zostały wydzielone strefy, w których istnieje możliwość wjazdu na wózku dla niepełnosprawnych, na poziomie I rzędu, bez stopni.
Ponadto istnieje możliwość udostępnienia jeszcze dodatkowych miejsc/foteli dla osób poruszających się na wózkach o stopniu niepełnosprawności umożliwiającym przemieszczenie się z wózka na fotel przy asyście Obsługi Widowni. Obsługa Teatru dba o wózek podczas trwania spektaklu i umieszcza go w bezpiecznym miejscu ze względu na bezpieczeństwo i przepustowość drogi ewakuacyjnej.

Obsługa Teatru pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania spektaklu. Teatr wychodzi naprzeciw potrzebom, wykorzystując potencjał ludzki.


KASA TEATRU

Kasa Teatru – wejście schodami z zewnątrz budynku. Osoby z niepełnosprawnością, poruszające się na wózku mogą skorzystać z tej przestrzeni, natomiast rozwiązaniem jest zakup biletów on-line lub odbiór biletów w dniu spektaklu (pół godziny przed spektaklem) po wcześniejszym zgłoszeniu w Biurze Obsługi Widowni.

Podczas wizyty prosimy o poinformowanie przy wejściu Obsługę Widowni o odbiorze biletu z kasy.
Osoby z niepełnosprawnością wzroku, słuchu mogą skorzystać z kasy bez problemu po uprzednim kontakcie z Koordynatorem Dostępności. W kasie biletowej znajduje się pętla indukcyjna stanowiskowa.
Dla osób z niepełnosprawnością, zarówno posiadaczy Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, Karty N,  jak i bez oferujemy preferencyjne ceny biletów. Niektóre spektakle są z audiodeskrypcją.

TOALETA

Toalety znajdują się na I i IV piętrze budynku i niestety nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać stosowną pomoc ze strony Obsługi Widowni.

Ogólna ocena: średnia.

Ze względu na charakter zabytkowy budynku, Teatr nie jest w stanie dokonać wszystkich zmian, pozwalających na pełną dostępność i samodzielne poruszanie się osoby z niepełnosprawnością ruchu po budynku.

Natomiast wychodzi naprzeciw potrzebom, wykorzystując przyjazny potencjał ludzki.