Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Wielka parada smoków

Wielka Parada Smoków 2017-2019

Cel projektu: podniesienie atrakcyjności kulturowej województwa małopolskiego poprzez stworzenie warunków do rozwoju aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży oraz całych rodzin, a także promocję działań twórców nieprofesjonalnych
i profesjonalnych działających we wspólnych przestrzeniach tematycznych i artystycznych. Podniesie efektywności funkcjonowania instytucji kultury i placówek oświatowych zaangażowanych w działalność kulturalną.

Planowane efekty: stworzenie unikatowego wydarzenia na najwyższym artystycznym i organizacyjnym poziomie co pozwoli na wzmocnienie pozycji Małopolski w skali kraju, wpływając także na rozwój turystyki kulturalnej. Organizacyjna struktura Projektu opiera się m.in. na współpracy z placówkami edukacyjnymi i kulturalno-oświatowymi z terenu całego województwa. Dzięki budowaniu wzajemnych powiązań możliwe będzie wzmacnianie potencjału tychże instytucji zarówno w zakresie oferty programowej, szerokiej skali promocji, jaki i pozyskiwania doświadczenia organizacyjnego zapewnianie jej dostępności i różnorodności. Zespół podejmowanych aktywności ma spełniać zadanie zbilansowanego oddziaływania zarówno na uczestników bezpośrednich, jak i na publiczność. Rezultatem projektu będzie zmiana postaw społecznych wśród mieszkańców Małopolski poprzez zainteresowanie ich zasobem kulturowym regionu, zachęcenie do aktywizacji w dziedzinie ochrony tożsamości kulturowej oraz dostarczenie im narzędzi do rozpowszechniania zdobytej przez nich wiedzy wśród innych mieszkańców województwa oraz turystów. Projekt ma też służyć promocji Małopolski dzięki wykreowaniu spektakularnego wydarzenia, opierającego się na jej zasobie jakim jest kultura regionu oraz perspektywy jej rozwoju, prezentowanego szerokiemu gronu odbiorców.
W perspektywie długofalowej Projekt pozwoli na stworzenie sieci wzajemnego oddziaływania pomiędzy placówkami oświatowymi
i instytucjami kultury, twórcami indywidualnymi i zespołowymi, a także pomiędzy profesjonalistami i amatorami. Projekt wpłynie również na społeczne zachowania rodzin, którym stworzona zostanie możliwość rozwoju kreatywności, zespołowego włączenia się
w działania o charakterze twórczym, rywalizację w wymiarze pozasportowym oraz wspólnego aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Wartość projektu: 4 219 184,64 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 742 908,46 zł