Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Termomodernizacja

                 

Termomodernizacja instytucji Kultury - Teatr Groteska

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zwiększona efektywność energetyczna w sektorze użyteczności publicznej. Do długofalowego oddziaływania projektu zalicza się zmniejszenie emisji CO2, co w głównej mierze przyczyni się do poprawy stanu jakości powietrza atmosferycznego na terenie Miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych Celem ogólnym projektu jest również rozwój społeczno-gospodarczy Miasta Krakowa, szerzenie dobrych praktyk oraz realizacja zapisów zawartych w krajowych i regionalnych programach strategicznych. Realizacja niniejszego projektu przyczyni się także do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Miasta Krakowa, podniesienie jego prestiżu poprzez lepszy dostęp do nowoczesnej infrastruktury.

Planowane efekty: W wyniku realizacji przedmiotowego projektu planowane jest prze wszystkim zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie zużycia energii. Należy podkreślić, że realizacja przedmiotowego projektu wpłynie pozytywnie na sytuację społeczno-gospodarczą Miasta Krakowa. Korzyści płynące z przeprowadzonej inwestycji będą stanowić kluczowy bodziec dla rozwoju i promowania dobrych praktyk w Mieście.

Beneficjent: Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków

Wartość Projektu: 6 522 120,51 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 549 122,20 PLN 

 

Teatr Groteska realizuje projekt pt. „Termomodernizacja instytucji kultury – Teatr Groteska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

 

 

Remont w Grotesce
2017-07-26
Remont w Grotesce
Mija kolejny tydzień wakacji. A u nas? Wielkie zmiany! Rozpoczyna się właśnie remont Teatru! Będzie pięknie, przyjemnie chłodno w gorące dni, miło i ciepło wtedy, gdy zima na zewnątrz. Nowe (...)