Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Aktualności > Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zasady konkurencyjności

Kraków, 20 lipca, 2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu w trybie zasady konkurencyjności na:

 

świadczenie usługi zarządzania całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą Przebudowa wnętrz (częściowa), docieplenie budynku (częściowe), budowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej, elektrycznej i teletechnicznej, przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. części budynku użyteczności publicznej – Teatru Groteska, na działce nr 20 oraz 27/13 w obrębie ewidencyjnym 62 Śródmieście przy ulicy Skarbowej w Krakowie.

nr (271-2/17)

 

I.         Do chwili upływu terminu składania ofert, do siedziby Zamawiającego wpłynęły dwie oferty, złożone przez:

1.        SPDV Sp.z o.o., ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 16/10, 31-234 Kraków

2.        Inwestorsko Projektowa Spółdzielnia Pracy INWESTPROJEKT, ul. Świętokrzyska 12, 30-015 Kraków

II.        Zamawiający dokonał następującej oceny oferty:

Numer oferty

1

2

Nazwa wykonawcy

SPDV Sp. z o.o., ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 16/10, 31-234 Kraków

 

Inwestorsko Projektowa Spółdzielnia Pracy INWESTPROJEKT, ul. Świętokrzyska 12, 30-015 Kraków

Oferowana cena brutto

124.230,00 PLN

140.324,38 PLN

Ilość punktów w kryterium ceny – 60%

60

52,80

Kryterium doświadczenia zespołu, w tym:

1/ podkryterium osób mających pełnić funkcje budowlane (0-10 pkt), w tym:

a/ inspektor w branży konstrukcyjno-budowlanej (0-2,5 pkt)

b/ inspektor w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (0-2,5 pkt)

c/ inspektor w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ( 0-2,5 pkt)

d/ inspektor w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych ( 0-2,5 pkt)

2/ podkryterium osoby mającej pełnić funkcję kierownika projektu  (0-10 pkt)

3/ podkryterium osoby mającej pełnić funkcję specjalisty ds. księgowych (0-10 pkt)

4/ podkryterium osoby mającej pełnić funkcję specjalisty ds. rozliczeń (0-10 pkt)

 

 

1,56 pkt. w podkryt. w tym:

a/0,56 pkt

 

b/0,75 pkt

 

 

 

 

c/0,25 pkt

 

 

 

d/0 pkt.

 

 

10 pkt.

 

10 pkt.

 

 

10 pkt.

 

 

10 pkt. w podkryt. w tym:

a/ 2,5

 

b/2,5

 

 

 

 

c/2,5pkt.

 

 

 

d/2,5 pkt.

 

 

5,5 pkt.

 

5,5 pkt

 

 

5,5 pkt.

Łączna ilość punktów w kryterium doświadczenia zespołu

31,56

26,50

Suma punktów we wszystkich kryteriach

91,56

79,30

 

III.      Mając powyższe na uwadze, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, Wykonawcy SPDV Sp. z o.o.,ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 16/10, 31-234 Kraków  który zdobył 91,56 punktów we wszystkich kryteriach ocen.

IV.      W niniejszym postepowaniu nie wykluczono żadnych Wykonawców ani nie odrzucono żadnych ofert. 

 

Inormacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków, 18 lipca, 2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w przetargu nieograniczonym na

wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi dostawami obejmujące przebudowę wnętrz (częściową), docieplenie budynku (częściowe), budowę wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, rozbudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej, elektrycznej i teletechnicznej, przebudowę wewnętrznej instalacji c.o. części budynku użyteczności publicznej – Teatru Groteska, na działce nr 20 oraz 27/13 w obrębie ewidencyjnym 62 Śródmieście przy ulicy Skarbowej w Krakowie”

 nr (271-1/17)

 

I.         Do chwili upływu terminu składania ofert, do siedziby Zamawiającego wpłynęła jedna oferta, złożona przez:

1.        EXIMRENO Sp. o.o., ul. Tadeusza Makowskiego 5/5, 30-322 Kraków

II.        Zamawiający dokonał następującej oceny oferty:

Numer oferty

1

Nazwa wykonawcy

EXIMRENO Sp. o.o., ul. Tadeusza Makowskiego 5/5, 30-322 Kraków

 

Oferowana cena brutto

7.016.218,91 PLN

Ilość punktów w kryterium ceny

60

Kryterium organizacji pracy oraz zarządzania pracą i zasobami wraz z przyznanymi punktami, w tym:

1/ ilość i skład zespołu skierowanego do wykonania zamówienia

2/ jakość organizacji zespołu niezbędnego do wykonania zamówienia

3/ jakość przyjętych rozwiązań technicznych

4/ kompleksowość ujęcia zaoferowanych rozwiązań

 

 

 

1

 

0

 

0

0

Łączna ilość punktów w kryterium organizacji pracy oraz zarządzania pracą i zasobami

1

Termin wykonania zamówienia

15 września 2017

Ilość punktów w kryterium termin wykonania zamówienia

0

Suma punktów we wszystkich kryteriach

61

 

III.      Działając imieniem Zamawiającego pragnę wskazać, że kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia została podniesiona do wysokości ceny oferty, tj. do kwoty 7.016.218,91 PLN na mocy Zarządzenia Dyrektora nr 14/2017 z dnia 05.07.2017 r.

IV.      Mając powyższe na uwadze, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, Wykonawcy EXIMRENO Sp. z o.o., ul. Tadeusza Makowskiego 5/5, 30-322 Kraków który zdobył 61 punktów we wszystkich kryteriach ocen.

V.       W niniejszym postepowaniu nie wykluczono żadnych Wykonawców ani nie odrzucono żadnych ofert. 

Inormacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi zarządzania całością zadań mających za cel realizację inwestycji

Kraków, 22 czerwca, 2017r.

 

 

Zaproszenie

do składania ofert na świadczenie usługi zarządzania całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą Przebudowa wnętrz (częściowa), docieplenie budynku (częściowe), budowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej, elektrycznej i teletechnicznej, przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. części budynku użyteczności publicznej – Teatru Groteska, na działce nr 20 oraz 27/13 w obrębie ewidencyjnym 62 Śródmieście przy ulicy Skarbowej w Krakowie.

 

I.         ZAMAWIAJĄCY:

Teatr "Groteska"

ul. Skarbowa 2

31-121 Kraków,

Teatr jest miejską instytucją kultury.

tel. 12 6339604, 12 6334822,

faks 12 6339965.

Strona internetowa:             www.groteska.pl

E-mail:        groteska@groteska.pl

Numer referencyjny: 271-2/17

 

II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie jest przyrzeczeniem publicznym mającym na celu doprowadzenie do zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w formie konkursu ofert, ocenianym zgodnie z kryteriami oceny określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

III.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV:

71540000-5     Usługi zarządzania budową;

71520000-9     Usługi nadzoru budowlanego;

79421000-1     Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych;

79211000-6     Usługi księgowe;

71630000-3     Usługi kontroli i nadzoru technicznego;

71541000-2     Usługi zarządzania projektem budowlanym.

1.      Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zarządzania całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą Przebudowa wnętrz (częściowa), docieplenie budynku (częściowe), budowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej, elektrycznej i teletechnicznej, przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. części budynku użyteczności publicznej – Teatru Groteska, na działce nr 20 oraz 27/13 w obrębie ewidencyjnym 62 Śródmieście przy ulicy Skarbowej w Krakowi.

2.      W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące świadczenia:

a)       przygotowanie i organizacja procesu budowlanego;

b)       przekazanie wykonawcom kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy;

c)        nadzór inwestorski przy realizacji Inwestycji, w tym nad wszystkimi branżami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:

o    ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),

o    ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.),

o    rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011) , a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

d)       wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych,

e)       żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

f)        wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

g)       nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji;

h)       przygotowanie i koordynacja sposobu rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych na dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej itp. niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego;

i)         sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Zadania Inwestycyjnego pod względem merytorycznym i rachunkowym;

j)         prowadzenie narad roboczych na terenie budowy Inwestycji z udziałem Inwestora nie rzadziej niż raz w tygodniu;

k)       przeprowadzanie odbiorów i rozliczeń częściowych realizacji Zadania Inwestycyjnego;

l)         przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego Inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego Inwestycji;

m)     uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień oraz stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego;

n)       przekazanie Inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania;

o)       odbiór dostaw lub usług (w tym odbiory inspektorów w poszczególnych branżach)

p)       wnioskowanie (do Projektanta) o nadzory autorskie,

q)       organizacja i prowadzenie, na wniosek kierownika budowy, odbiorów: robót zanikających, odbiorów częściowych, odbiorów końcowych, odbiorów pogwarancyjnych,

r)        opiniowanie rozwiązań technicznych i kosztowych wynikających z rysunków warsztatowych (sporządzanych przez Wykonawcę robót) i nadzorów autorskich (sporządzanych przez Projektanta) i przekazywanie opinii do decyzji Inwestora;

s)        opracowania i aktualizacji harmonogramu technicznego realizacji projektu (dostawy, odbiory)

t)        archiwizacja protokołów z narad roboczych, korespondencji i dokumentacji, a następnie przekazanie ich Inwestorowi Bezpośredniemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej umowy.

u)       przygotowanie i opiniowanie wniosków o roboty zamienne, roboty zaniechane i roboty dodatkowe ;

v)       rozliczenie końcowe Inwestycji wraz z przygotowaniem dokumentów do przejęcia środków trwałych

w)      opracowania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu,

x)       opracowania dokumentacji polityki rachunkowości projektu

y)       przygotowania na potrzeby Zamawiającego projektów wniosków o płatność i rozliczenie do Instytucji Zarządzającej wraz z skompletowaniem, weryfikacją i przygotowaniem oraz przekazaniem do Zamawiającego kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o płatność i  rozliczenie,

z)        wsparcie w zarządzaniu obiegiem dokumentacji finansowej w projekcie;

aa)    dokonywanie opisów dokumentacji finansowej projektu;

bb)    weryfikacja dokumentacji finansowej będącej podstawą dokonania płatności przez zamawiającego na rzecz podmiotów zewnętrznych;

cc)     wnioskowanie do Zamawiającego o ewentualne zmiany w harmonogramie finansowym lub rzeczowym projektu wraz z propozycją i uzasadnieniem zmiany; zmiana i aktualizacja Harmonogramu  wymaga zgody Zamawiającego; Wykonawca związany jest wytycznymi, uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego w zakresie zmian Harmonogramu;

dd)    analizy wykonania budżetu w trakcie realizacji Projektu.

ee)    analizy wykonania budżetu Projektu po zakończeniu realizacji Projektu

ff)      prowadzenie dokumentacji projektu w programie SL2014 na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia – dokumentacja projektowa. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego pod nr A-1466/M

 

IV.      TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Zamówienie powinno być wykonywane przez cały okres wykonywania inwestycji, nie później niż do dnia 15 września 2017.

 

V.        WARUNKI UDZIAŁU:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

1.       posiadają odpowiednie doświadczenie, tj.

a)       wykonali przynajmniej dwie usługi polegające na wykonaniu nadzoru inwestorskiego, nad pracami budowlanymi łączna wartość robót budowlanych powinna wynosić co najmniej 6 mln PLN brutto; w tym co najmniej jedna usługa w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz co najmniej jedna usługa dotyczyła co najmniej prac budowlanych przy elewacji budynku;

b)       2 usługi polegające na rozliczaniu projektów, przy czym łączna wartość projektów wynosiła co najmniej 6.000.000,00 zł brutto, w tym co najmniej jeden o wartości 3.000.000,00 zł brutto;

Weryfikacja spełniania ww. warunku, będzie prowadzona w oparciu o wykaz wykonanych usług, dołączony do oferty wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia, według kryterium spełnia/nie spełnia. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

2.       dysponują odpowiednim zespołem, tj. co najmniej:

a)       jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą doświadczenie przy nadzorowaniu prac przy co najmniej jednym obiekcie zabytkowym – która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru w ww. branży;

b)       jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru w ww. branży;

c)        jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru w ww. branży;

d)       jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

e)       jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Projektu, odpowiedzialną za nadzór merytoryczny i organizacyjny nad realizacją przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy, kontrolę i koordynowanie pracy personelu Wykonawcy, kontrolę formalną i merytoryczną dokumentów opracowanych lub weryfikowanych przez Wykonawcę, posiadającą:

                                     i.                znajomość zasad realizacji RPO WM 2014 - 2020, -  wytycznych i podręczników dla beneficjentów,

                                   ii.                doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji zarządczej w co najmniej 2 projektach,

                                  iii.                doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika/ Koordynatora Projektu w co najmniej 2 projektach (tj. w fazie realizacji i odbioru) o łącznej wartości projektów co najmniej 6.000.000,00 zł brutto, w tym co najmniej jeden o wartości 3.000.000,00 zł brutto.

f)        przynajmniej jedną osobą pełniąca funkcję Specjalisty ds. rozliczeń  – odpowiedzialną za doradztwo w zakresie planowania finansowego, nadzór finansowy nad realizacją projektu i prowadzenie rozliczeń projektu po stronie Wykonawcy, posiadającą:

                                         i.            znajomość zasad realizacji RPO WM 2014 - 2020, w tym wytycznych i podręczników dla beneficjentów,

                                       ii.            doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji dot. sprawozdawczości i raportowania w co najmniej 2 projektach,

                                      iii.             doświadczenie w zakresie rozliczania projektów  przejawiające się w pełnieniu funkcji osoby ds. rozliczeń w co najmniej 2 projektach (tj. w fazie realizacji i odbioru) o łącznej wartości projektów co najmniej 6.000.000,00 zł brutto, w tym co najmniej jeden o wartości 3.000.000,00 zł brutto.

g)       przynajmniej jedną osobą pełniącą funkcje Specjalisty ds. księgowych -  odpowiedzialną za doradztwo w zakresie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych posiadającą:

                                         i.            znajomość zasad realizacji RPO WM 2014 - 2020 RPO WM 2014 – 2020, w tym wytycznych i podręczników dla beneficjentów,

                                       ii.             doświadczenie w zakresie rozliczania projektów  zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat, przejawiające się w pełnieniu funkcji osoby ds. księgowych w co najmniej 2 projektach (tj. w fazie realizacji i odbioru) o łącznej wartości projektów co najmniej 6.000.000,00 zł brutto, w tym co najmniej jeden o wartości 3.000.000,00 zł brutto.

                                      iii.            wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu rachunkowości lub posiadającą uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 

Ocena spełniania niniejszego warunku prowadzona będzie w oparciu o wykaz osób dołączony do oferty według kryterium spełnia/nie spełnia. Wykaz osób powinien zawierać co najmniej informacje: imię i nazwisko danej osoby, posiadane doświadczenie,

 

VI.      SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1.      Wykonawca może podać tylko jedną cenę (cenę brutto, która przyjęta będzie do porównania i oceny ofert) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca podaje cenę netto oraz podatek VAT wyłącznie w celach informacyjnych.

2.      Zamawiający jako formę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmuje wynagrodzenie ryczałtowe.

3.      Cena ofertowa obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

4.      Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zaproszeniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty opłat administracyjnych w zakresie w jakim konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich postępowań administracyjnych, koszt pracy osób zatrudnionych przez Wykonawcę, koszt druku dokumentacji.

5.      Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia w dwóch częściach:

a.      część I (do 60% wynagrodzenia) – płatna w równych, miesięcznych częściach, z góry, za dany miesiąc wykonywania zamówienia;

b.      część II (do 40% wynagrodzenia) – płatna proporcjonalnie do postępów prac budowlanych.

VII.     KRYTERIA OCENY OFERT:

1.       Cena oferty brutto – 60 %

2.       Kryterium doświadczenia zespołu – 40%

 

Kryterium ceny oferty brutto – ocena w tym kryterium będzie przeprowadzona

 wg następującego wzoru matematycznego:

P= (C min / Cb) x 60 pkt

gdzie:

P – liczba punktów za kryterium ceny

C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Cb – cena badanej oferty

 

Ad. Kryterium doświadczenie zespołu – (0-40 pkt.) dla I i II części.

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna punkty za jakość (doświadczenie) członków zespołu projektowego przeznaczonego do wykonania zamówienia, kluczowych z punktu widzenia charakteru zamówienia. Oceniane doświadczenie odnosi się do najistotniejszych elementów zamówienia. 

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za posiadane doświadczenie wskazane w „wykazie osób”, składanym wraz z ofertą.

a.      Podkryterium osób mających pełnić funkcje budowlane (0 – 10 pkt):

Zamawiający będzie oceniał doświadczenie, jakie posiadają osoby wskazane przez Wykonawców do wykonania następujących funkcji:

1)       inspektor w branży konstrukcyjno-budowlanej;

2)       inspektor w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

3)       inspektor w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

4)       inspektor w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Oceniane będzie doświadczenie osób, o których mowa powyżej w pkt 1)-4) polegające na pełnieniu funkcji inspektora w ramach prac budowlanych przy obiektach użyteczności publicznej o wartości prac co najmniej 1 mln PLN brutto. 

Wykonawcy zobowiązani są wskazać w treści opisu doświadczenia zespołu ilość usług, świadczonych przez poszczególne osoby, ze wskazaniem nazwy podmiotu zlecającego wykonanie ww. usług, nazwy inwestycji oraz podaniem wartości prac.

 

Zamawiający przyzna punkty poprzez porównanie doświadczenia wskazanych osób pomiędzy ofertami. Porównanie zostanie dokonane oddzielnie dla każdej z ww. funkcji. Punkty po porównaniu doświadczenia, zostaną przyznane według następującego wzoru:

 

P = Db/Dn x W

gdzie:

P –  ilość punktów przyznanych za doświadczenie danej osoby;

Db – ilość usług badanej osoby (jej doświadczenie);

Dn – najwyższa ilość usług spośród badanych osób (najbardziej doświadczonej osoby spośród wszystkich ofert)

W – waga (dla każdej funkcji wynosi 2,5%)

Maksymalnie dla każdej funkcji można zdobyć 2,5 pkt, przy założeniu, że 1 pkt = 1%. Punkty zdobyte dla poszczególnych funkcji zostaną następnie zsumowane. Łącznie w ramach niniejszego podkryterium można zdobyć 10 pkt.

 

b.      Podkryterium osoby mającej pełnić funkcję kierownika projektu (0 – 10 pkt.)

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty, jeśli osoba wskazana jako kierownik projektu posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu przy projektach o wartości powyżej 1 mln PLN. UWAGA! ocenie podlegać będzie doświadczenie wykazane ponad wymagane dla spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający przyzna punkty poprzez porównanie doświadczenia wskazanych osób pomiędzy ofertami. Punkty po porównaniu doświadczenia, zostaną przyznane według następującego wzoru:

 

P = Db/Dn x W

 

gdzie:

P –  ilość punktów przyznanych za doświadczenie danej osoby;

Db – ilość usług badanej osoby (jej doświadczenie);

Dn – najwyższa ilość usług spośród badanych osób (najbardziej doświadczonej osoby spośród wszystkich ofert)

W – waga ( 10 pkt.)

 

W ramach niniejszego podkryterium można zdobyć 10 punktów.

 

c.      Podkryterium osoby mającej pełnić funkcję specjalisty ds. księgowych (0 – 10 pkt.)

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty, jeśli osoba wskazana jako specjalista ds. księgowych posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji specjalisty ds. księgowych przy projektach o wartości powyżej 1 mln PLN. UWAGA! ocenie podlegać będzie doświadczenie wykazane ponad wymagane dla spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Zamawiający przyzna punkty poprzez porównanie doświadczenia wskazanych osób pomiędzy ofertami. Punkty po porównaniu doświadczenia, zostaną przyznane według następującego wzoru:

 

P = Db/Dn x W

 

gdzie:

P –  ilość punktów przyznanych za doświadczenie danej osoby;

Db – ilość usług badanej osoby (jej doświadczenie);

Dn – najwyższa ilość usług spośród badanych osób (najbardziej doświadczonej osoby spośród wszystkich ofert)

W – waga (10 pkt.)

 

W ramach niniejszego podkryterium można zdobyć 10  punktów

 

d.      Podkryterium osoby mającej pełnić funkcję specjalisty ds. rozliczeń  (0 – 10pkt.)

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty, jeśli osoba wskazana jako specjalista ds. rozliczeń posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji specjalisty ds. rozliczeń przy projektach o wartości powyżej 1 mln PLN. UWAGA! ocenie podlegać będzie doświadczenie wykazane ponad wymagane dla spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Zamawiający przyzna punkty poprzez porównanie doświadczenia wskazanych osób pomiędzy ofertami. Punkty po porównaniu doświadczenia, zostaną przyznane według następującego wzoru:

 

P = Db/Dn x W

 

gdzie:

P –  ilość punktów przyznanych za doświadczenie danej osoby;

Db – ilość usług badanej osoby (jej doświadczenie);

Dn – najwyższa ilość usług spośród badanych osób (najbardziej doświadczonej osoby spośród wszystkich ofert)

W – waga (10 pkt.)

W ramach niniejszego podkryterium można zdobyć  10 punktów.

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach i podkryteriach będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

 

VIII.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.      Zamawiający zastrzega dla oferty formę pisemną pod rygorem nieważności.

2.      Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającej odpowiednie pełnomocnictwo. W przypadku podmiotów zbiorowych (np. spółek), wymagane są dodatkowo dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do reprezentowania danego podmiotu (np. wydruk z KRS), nie starsze niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

3.      Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową netto i brutto za w/w zakres świadczenia.

4.      Do oferty należy dołączyć:

a.        wykaz usług dowodami potwierdzającymi, że wykazane w wykazie usługi zostały wykonanie w sposób należyty. składany przez Wykonawcę celem potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V;

b.        wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia celem potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V, zawierający co najmniej informacje o imieniu i nazwisku danej osoby, posiadanych uprawnieniach, wykształceniu, doświadczeniu. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. UWAGA! informacje zawarte w wykazie osób stanowić będą jednocześnie podstawę do oceny oferty w kryterium doświadczenia zespołu.

 

IX.      FORMA DOKUMENTÓW:

Wszystkie dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

X.        INFORMACJE DODATKOWE:

1.       W razie wątpliwości pytania należy kierować na adres e-mailowy: groteska@groteska.pl.

2.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do płatności faktury w terminie 30 dni od daty jej przedłożenia.

3.       O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, którzy nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      Uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.

b)     Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji.

c)      Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.

d)     Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku zaistnienia którejkolwiek z ww. okoliczności, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta nie będzie brana pod uwagę.

4.       Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja). W takim przypadku nazwy Wykonawców winny być wskazane w treści formularza ofertowego. Wykonawcy winni wskazać pełnomocnika do reprezentowania konsorcjum i dołączyć dokument pełnomocnictwa potwierdzający zakres upoważnienia pełnomocnika.

5.       Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazywać spełnienie warunków udziału w postępowaniu w sposób łączny, tj. polegający na zsumowaniu posiadanych zasobów w tym wiedzy i doświadczenia.

6.       W celu wykazania spełnianai warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy mogą powołać się na zasoby innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu zobowiązanie do oddnaia do dyspozycji odpowiednich zasobów, wystawione przez podmiot ich użyczający w formie pisemnej, ze wskazaniem sposobu użyczenia, umożliwiającego weryfikację, czy zasoby faktycznie będą dostępne Wykonawcy. 

7.       Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian umowy w następującym zakresie:

a)      zmiana terminu umowy w przypadku przesunięcia się zakończenia prac budowlanych przy inwestycji lub zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub wynikających z okoliczności niezależnych od Stron;

b)     zmiana wysokości wynagrodzenia, w przypadku wprowadzenia istotnych zmian do treści dokumentacji projektowej, w przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego.

XI.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków     ( Sekretariat, I piętro ) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca, 2017 r. do godz. 11.00, w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym w sposób gwarantujący nienaruszalność. Koperta powinna być oznaczona: „Oferta na zarządzanie inwestycją”. 

 

 

Załączniki:

1.   Formularz oferty;

2.  wzór wykazu wykonanych usług

3.   wzór wykazu osób;

4. dokumentacja projektowa.

 (część 1 )

 (część 2 )

(część 3 ) 

(część 4 )

 (część 5 )

(część 6 )

 (część 7 )

 (część 8 )

 (część 9 )

 (część 10 )

 

 

Załączniki:

dowody potwierdzające należyte wykonanie usług.

 

 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi dostawami obejmujące przebudowę wnętrz (częściową), docieplenie budynku (częściowe), budowę wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, rozbudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej, elektrycznej i teletechnicznej, przebudowę wewnętrznej instalacji c.o. części budynku użyteczności publicznej – Teatru Groteska, na działce nr 20 oraz 27/13 w obrębie ewidencyjnym 62 Śródmieście przy ulicy Skarbowej w Krakowie”

(271-1/17)

w dniu 07 czerwca 2017 r. o godz. 13:10 

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 5.707.124,97,- zł

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena ogółem brutto

Termin wykonania zamówienia

1.

EXIMRENO Sp.z.o.o

Ul. Tadeusza Makowskiego 5/5

30-322 Kraków

7.016.218,91,- zł

15 września 2017

 

Odpowiedzi Zamawiającego – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

 Kraków, 30 maj 2017 r.

Odpowiedzi Zamawiającego – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi dostawami obejmujące przebudowę wnętrz (częściową), docieplenie budynku (częściowe), budowę wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, rozbudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej, elektrycznej i teletechnicznej, przebudowę wewnętrznej instalacji c.o. części budynku użyteczności publicznej – Teatru Groteska, na działce nr 20 oraz 27/13 w obrębie ewidencyjnym 62 Śródmieście przy ulicy Skarbowej w Krakowie”

 

 

Szanowni Państwo

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu na: wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi dostawami obejmujące przebudowę wnętrz (częściową), docieplenie budynku (częściowe), budowę wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, rozbudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej, elektrycznej i teletechnicznej, przebudowę wewnętrznej instalacji c.o. części budynku użyteczności publicznej – Teatru Groteska, na działce nr 20 oraz 27/13 w obrębie ewidencyjnym 62 Śródmieście przy ulicy Skarbowej w Krakowie”

 

W imieniu Zamawiającego – Teatru „Groteska” – na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”), przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi dostawami obejmujące przebudowę wnętrz (częściową), docieplenie budynku (częściowe), budowę wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, rozbudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej, elektrycznej i teletechnicznej, przebudowę wewnętrznej instalacji c.o. części budynku użyteczności publicznej – Teatru Groteska, na działce nr 20 oraz 27/13 w obrębie ewidencyjnym 62 Śródmieście przy ulicy Skarbowej w Krakowie”, odpowiedzi Zamawiającego:

 

Odpowiedzi Zamawiającego  

POBIERZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 87250 2017 z dnia 2017 05 24 r.

 

Kraków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 504393N2017

Data: 09/05/2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Teatr "Groteska", Krajowy numer identyfikacyjny 27879300000, ul. ul. Skarbowa 2, 31121 Kraków, woj.

małopolskie, państwo Polska, tel. 12 6339604, 6334822, email

groteska@groteska.pl, faks 126 339 965.

Adres strony internetowej (url):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne:

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2.

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:

2017.05.24, godzina: 13:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2017.06.07, godzina: 13:00,

Przetarg roboty termomodernizacyjne - ogłoszenie

10.05.2017 Zmiana szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - zmianie uległ załącznik nr 5
Teatr "Groteska"wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi dostawami obejmujące przebudowę wnętrz (częściową), docieplenie budynku (częściowe), budowę wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, rozbudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej, elektrycznej i teletechnicznej, przebudowę wewnętrznej instalacji c.o. części budynku użyteczności publicznej – Teatru Groteska, na działce nr 20 oraz 27/13 w obrębie ewidencyjnym 62 Śródmieście przy ulicy Skarbowej w Krakowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak

Nazwa projektu lub programu 
Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
0%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr "Groteska", krajowy numer identyfikacyjny 27879300000, ul. ul. Skarbowa  2 , 31121   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 6339604, 6334822, e-mail groteska@groteska.pl, faks126 339 965
Adres strony internetowej (URL): www.groteska.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Instytucja Kultury Miasta Krakowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
www.groteska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
www.groteska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Pisemnie 
Adres: 
ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi dostawami obejmujące przebudowę wnętrz (częściową), docieplenie budynku (częściowe), budowę wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, rozbudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej, elektrycznej i teletechnicznej, przebudowę wewnętrznej instalacji c.o. części budynku użyteczności publicznej – Teatru Groteska, na działce nr 20 oraz 27/13 w obrębie ewidencyjnym 62 Śródmieście przy ulicy Skarbowej w Krakowie 
Numer referencyjny: 271-1/17 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi dostawami dla inwestycji pod nazwą Przebudowa wnętrz (częściowa), docieplenie budynku (częściowe), budowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej, elektrycznej i teletechnicznej, przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. części budynku użyteczności publicznej – Teatru Groteska, na działce nr 20 oraz 27/13 w obrębie ewidencyjnym 62 Śródmieście przy ulicy Skarbowej w Krakowie. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego pod nr A-1466/M. 2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące elementy: a. budowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla części budynku tj. dla dwóch sal – teatralnej i kopułowej oraz budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej (art. 29 ust.2 pkt. 27 Prawo Budowlane) – szczegółowy opis - projekt sanitarny. b. wymiana istniejących widowni i foteli 2 Sal – teatralnej i kopułowej (dostawa wraz z montażem), (art. 29 ust.2 pkt. 1 oraz art.39 pkt.1 Prawo Budowlane) – szczegółowy opis projekt architektury; c. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (dostawa wraz z montażem) - projekt stolarki okiennej i drzwiowej (art. 29 ust.2 pkt. 2 oraz art.39 pkt.1 Prawo Budowlane) – szczegółowy opis rys. A33-37 d. rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej (art. 29 ust.1 pkt. 27 Prawo Budowlane) Szczegółowy opis - projekt elektryczny i teletechniczny. e. docieplenie części ścian istniejącego budynku (art. 29 ust.2 pkt. 4 Prawo Budowlane) – w zakresie elewacji IV,V,VI,VII,VIII,IX – szczegółowy opis rys. architektury A15-17, f. remont konserwatorski elewacji (czyszczenie i konserwacja) (art. 29 ust.2 pkt. 1 oraz art.39 pkt.1 Prawo Budowlane) w zakresie elewacji frontowych i zachodniej I,II,III, - szczegółowy opis rysunki architektury A12-14, g. remont i docieplenie kopuły oraz stropodachu, (art. 29 ust.2 pkt. 1 oraz art.39 pkt.1 Prawo Budowlane) wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz wymiana zniszczonego pokrycia dachowego kopuły – szczegółowy opis projekt architektury; h. wyposażenie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w montaż liczników w miejscu wyjścia instalacji z kotła gazowego w kierunku części budynku, w której zlokalizowany jest Teatr Groteska, a następnie montaż podzielników na grzejnikach znajdujących się w części opomiarowanej poprzez licznik, pozwalając na obliczenie zużycia i. Obowiązkiem Wykonawcy jest również uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód i zezwoleń dopuszczających obiekt do użytkowania, w tym celu Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw. 3. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z: a. ofertą złożoną przez Wykonawcę w przetargu, b. wytycznymi Zamawiającego, zarówno złożonymi na etapie przetargu, jak i w trakcie jej wykonywania; c. wszelkimi wymogami prawa i wiedzy mającymi zastosowanie do przedmiotu umowy. 

II.5) Główny kod CPV: 45453100-8 
 Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45454000-4
45410000-4
45421100-5
45432000-4
45442000-7
45310000-3
45330000-9
45321000-3
45331200-8
44221000-5
39531400-7
39717000-1
39111200-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu prac budowlanych lub dostawach wymienionych w ust. 2 powyżej, w wysokości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
  lub dniach: 
lub 
 data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-09-15 00:00:00 

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że: a) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł, dopuszczalne jest tu wykazanie przez Wykonawcę/Wykonawców środków własnych lub środków z kredytu obrotowego lub z kredytu odnawialnego lub innego kredytu, o ile te środki finansowe nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu lub promesy kredytowej lub zdolności kredytowej w wysokości, co najmniej 1.000.000,00 zł, b) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 1.000.000,00 zł 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności: 1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali co najmniej: 1.1.1. jedno zamówienie polegające na wykonaniu prac budowlanych w zakresie remontu konserwatorskiego elewacji tynkowej wraz ze zmianą pokrycia dachu na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, wartość zamówienie nie może być mniejsza niż 350 000 PLN brutto; 1.1.2. jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem widowni (podłoga systemowa wraz z fotelami), dla sali widowiskowej mającej nie mniej niż 100 miejsc siedzących; 1.1.3. jedno zamówienie polegające na wykonaniu instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji o wartości nie mniejszej niż 350 000 PLN brutto Ocena spełniania niniejszego warunku dokonywana będzie na podstawie wykazu wykonanych usług, określonego w Rozdziale VI, według kryterium spełnia/nie spełnia. W przypadku dokumentu wyrażonego w walucie obcej, do przeliczenia jego wartości Zamawiający zastosuje kurs według Tabeli kursów średnich NBP z daty wszczęcia niniejszego postępowania. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe: Wykonawcy muszą wykazać, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują co najmniej jedną osobą – mającą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą: i. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego ii. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2015 poz. 1789); Ocena spełniania niniejszego warunku dokonywana będzie na podstawie wykazu osób, o którym mowa w Rozdziale VI, według kryterium spełnia/nie spełnia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
i. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; ii. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; iii. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;J 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. i. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. ii. lub iii. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4. Dokument, o którym mowa w pkt 2. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 3. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2. i 3., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 4. stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
i. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 2 do SIWZ. ii. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik 3 do SIWZ; iii. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik 4 do SIWZ 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
próbkę w postaci dwóch krzeseł: jedno na salę teatralną oraz jedno na salę kopułową przytwierdzonych do elementu podłogi
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
1) Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w kwocie: 100 000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych) pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4) W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego 90124022941111000037086679 z dopiskiem „Wadium – prace termomodernizacyjne” tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu, należy oryginał dokumentu dołączyć do koperty wraz z ofertą, jednak jako osobny dokument, a kopię spiąć lub zszyć z ofertą. 5) Warunki, które winna spełniać gwarancja lub poręczenie przedstawiane na zabezpieczenie wadium: 1. Z gwarancji ma wynikać, że kwota wadium będzie wypłacona zamawiającemu w sytuacji, gdy wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z SIWZ, zgodnie z art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 2. Kwota gwarancji lub poręczenia i terminy obowiązywania winny być zgodne z postanowieniami SIWZ. Termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia musi obejmować cały okres związania ofertą określony w SIWZ. 3. Gwarancja lub poręczenie powinno być udzielone nieodwołalnie i bezwarunkowo. W gwarancji lub poręczeniu nie mogą być zawarte jakiekolwiek: a) warunki ograniczające zakres odpowiedzialności wynikającej z tej czynności prawnej lub b) wymogi, których spełnienie przez zamawiającego warunkuje wypłatę gwarantowanej (poręczonej) kwoty. 4. Gwarancja musi być udzielona wyłącznie na zasadach prawa polskiego. 5. Jedynym warunkiem wypłacenia kwoty gwarantowanej ma być przedstawienie Gwarantowi lub Poręczającemu wezwania zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz z określeniem powodu utraty wadium przez wykonawcę. 6. Wezwanie powyższe, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego, będzie doręczone w czasie obowiązywania gwarancji pod podany w gwarancji adres. 7. Przedstawienie gwarancji lub poręczenia nie spełniających powyższych warunków uznane będzie przez zamawiającego za niewniesienie wadium, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia. 6) Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 7) Zwrot wadium nastąpi przelewem na konto bankowe wykonawcy, którego numer poda on na dokumencie przelewu wadium lub pisemnie w złożonej ofercie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Ceny ofertowej brutto 60
organizacji pracy oraz zarządzania pracą i zasobami 20
Termin wykonania zamówienia 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: 1) zmianę terminu realizacji Umowy w następujących przypadkach: a) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności takimi jak: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów, odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagające wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia, odkrycia przedmiotu względem którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska, stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót, b) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności takich jak: nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej, c) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, d) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa, e) konieczności wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem dodatkowym, których wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Roboty objęte zamówieniem dodatkowym będą zlecane po zawarciu z Wykonawcą odrębnej umowy o zamówienie dodatkowe. Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, f) konieczności wykonania robót zamiennych. Roboty zamienne: - polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie, - nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, - konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy: (i) materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi, (ii) w trakcie wykonania Przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego, (iii) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia (np. Polska Norma), (iv) w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany technologii wykonania robót. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności wymienionych w pkt. 1 powyżej. Zmiany te będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie Przedmiotu zamówienia do użytkowania. 2) rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu zamówienia, jeżeli: a) zrealizowanie Przedmiotu zamówienia w całości nie będzie możliwe w przewidywanym terminie, b) zrealizowanie Przedmiotu zamówienia w całości nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm technicznych, c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub asortyment dostarczonych urządzeń. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy pracami i robotami. 2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu m. in.: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 3. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę. 4. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 1) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na termin realizacji Umowy. 2) zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie aneksu. 5. Dla potrzeb niniejszej Umowy „siła wyższa” (dalej jako: „Siła Wyższa”) oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 6. Na czas działania siły wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie Siły wyższej, ulegają zawieszeniu. 7. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania Umowy, kary umowne lub odstąpienie z powodu niedopełnienia obowiązków Umowy. 8. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze stron o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, którego nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 9. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy. 10. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e PZP; 2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP; 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 12. W przypadku o którym mowa w ust. 11 powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-05-24 , godzina: 13:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

POBIERZ

 

SIWZ

Warunki umowy

Załączniki 1-4 i 7 do SIWZ

Załącznik 5 do SIWZ OPZ (część 1)

Załącznik 5 do SIWZ OPZ (część 2)

Załącznik 5 do SIWZ OPZ (część 3)

Załącznik 5 do SIWZ OPZ (część 4)

Załącznik 5 do SIWZ OPZ (część 5)

Załącznik 5 do SIWZ OPZ (część 6)

Załącznik 5 do SIWZ OPZ (część 7)

Załącznik nr 5 po zmianach 10.05.2017

Załącznik 5 do SIWZ OPZ (część 1 10.05.2017)

Załącznik 5 do SIWZ OPZ (część 2 10.05.2017)

Załącznik 5 do SIWZ OPZ (część 3 10.05.2017) 

Załącznik 5 do SIWZ OPZ (część 4 10.05.2017)

Załącznik 5 do SIWZ OPZ (część 5 10.05.2017)

Załącznik 5 do SIWZ OPZ (część 6 10.05.2017)

Załącznik 5 do SIWZ OPZ (część 7 10.05.2017)

Załącznik 5 do SIWZ OPZ (część 8 10.05.2017)

Załącznik 5 do SIWZ OPZ (część 9 10.05.2017)

Załącznik 5 do SIWZ OPZ (część 10 10.05.2017)

 

 

 

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

Kraków, 06 kwietnia 2017 r.

 

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Teatru „Groteska”

 

 

            W imieniu Zamawiającego – Teatru „Groteska” – na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”) informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Teatru „Groteska”.

            Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W postępowaniu złożono pięć ofert, jednak wszystkie podlegają odrzuceniu.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynk

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Teatru „Groteska” (271-4/16)

w dniu 3 stycznia 2017 r. o godz. 12:15

 

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 837 616,47 zł

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena ogółem brutto

Skrócenie terminu wykonania okien

1.

„Okna - Kołodziejczyk” Janusz Kołodziejczyk

os. Mastalerze 33F, 34-451 Tylmanowa

640 000,00 zł

10 dni

2.

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „AGAD” Sp. z o.o.

ul. Chrzanowskiego 23B, 87-100 Toruń

724 088,70 zł

10 dni

3.

GRAB Sp. z o.o. Sp.k.

Słotwiny 123A, 24-310 Karczmiska

793 043,98 zł

10 dni

4.

Usługi Stolarskie Józef Zając

Skrzydlna 270, 34-625 Skrzydlna

922 500,00 zł

10 dni

5.

Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o.

ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin

675 503,58 zł

15 dni

 

Odpowiedzi Zamawiające - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Tea

Szanowni Państwo

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Teatru „Groteska”

 

W imieniu Zamawiającego – Teatru „Groteska” – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”), przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Teatru „Groteska” i odpowiedzi Zamawiającego:

 

Odpowiedzi Zamawiającego  

POBIERZ

Odpowiedzi Zamawiające oraz zmiany w SIWZ

Szanowni Państwo

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Teatru „Groteska”

 

 

                        W imieniu Zamawiającego – Teatru „Groteska” – na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”), przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Teatru „Groteska”, odpowiedzi Zamawiającego oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Odpowiedzi Zamawiającego oraz zmiany w treści SIWZ 

POBIERZ

Zdjęcia wzoru lastryko

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 373909 - 2016 z dnia 2016-12-27 r.

Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 367655 - 2016
Data: 15/12/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Teatr "Groteska", Krajowy numer identyfikacyjny 27879300000, ul. ul. Skarbowa  2, 31121   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 6339604, 6334822, e-mail groteska@groteska.pl, faks 126 339 965.
Adres strony internetowej (url): http://www.groteska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.4
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Wszystkie okna muszą posiadać współczynnik przenikalności Uw=0,76.
W ogłoszeniu powinno być: Wszystkie okna muszą posiadać współczynnik przenikalności nie wyższy niż Uw=0,76.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 30/12/2016, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 03/01/2017, godzina: 12:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 367655 - 2016 z dnia 2016-12-15 r.

Kraków: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Teatru „Groteska”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt „Termomodernizacja instytucji kultury – Teatr Groteska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś 4: Regionalna Polityka Energetyczna, działanie 4.3: poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr "Groteska", krajowy numer identyfikacyjny 27879300000, ul. ul. Skarbowa  2, 31121   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 6339604, 6334822, e-mail groteska@groteska.pl, faks 126 339 965.
Adres strony internetowej (URL): http://www.groteska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
http://www.groteska.pl/przetargi


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
http://www.groteska.pl/przetargi


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków, (sekretariat, I piętro)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Teatru „Groteska”
Numer referencyjny: 271-4/16
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wymiana stolarki okiennej (wraz z parapetami) i drzwiowej drewnianej w budynku Teatru „Groteska”, w Krakowie przy ul. Skarbowej 2. Budynek jest usytuowany na terenie układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy dawnej IV dzielnicy katastralnej miasta Krakowa – Piasek wpisanego do rejestru zabytków pod numerem nr A-1446/M, decyzja z dn. 15 października 2015 r. Wszystkie okna muszą posiadać współczynnik przenikalności Uw=0,76. Okna wskazane w projekcie budowlanym jako okna p.poż maja być wykonane w klasie ogniotrwałości El 60. Okna w pomieszczeniach działu finansowo-księgowego mają być wykonane w standardzie RC-2. Stolarkę należy wykonać metodami rzemieślniczymi, przeprowadzając wcześniej obmiar stanu istniejącego na budowie i weryfikację wymiarów. Drzwi wejściowe do Teatru należy odtworzyć na podstawie analogii obecnych w obrębie założenia tj. drzwi zachowanych w dalszej części bursy (północny fragment ul. Skarbowej). Drzwi wejściowe od strony ul. Krupniczej (po wschodniej stronie sklepu) podlegają zabiegom konserwatorskim.

II.5) Główny kod CPV: 45421100-5
Dodatkowe kody CPV:44221000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/08/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadają doświadczenie – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej w budynkach zabytkowych o wartości minimum 100 000 zł brutto każda; 2) skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające następujące kwalifikacje – co najmniej jedną osobę, która będzie kierować robotami prowadzonymi w obiekcie posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w obiekcie zabytkowym.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 284 z późn. zm.) (według wzoru stanowiącego załącznik 5 do SIWZ). W przypadku przynależności z innym wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca przedkłada dowody, że powiązania te nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego następujących, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z aktualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z aktualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - w przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach technicznych innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dokumenty wskazane powyżej dotyczące tego podmiotu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego następujących, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane; - dowody określające, czy roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia – inne dokumenty; - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - w przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach technicznych innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dokumenty wskazane powyżej dotyczące tego podmiotu - w takim zakresie, w jakim Wykonawca polega na zdolnościach tego podmiotu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego następujących, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: - certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, potwierdzające, że oferowane okna posiadają współczynnik przenikalności cieplnej (zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-1:2007 lub równoważną) nie niższy niż Uw = 0,76; - próbkę w postaci kompletnego okna wzorcowego wykonaną według projektu stanowiącego element opisu przedmiotu zamówienia – rys. a16 okno O08.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą ponadto - w przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach technicznych innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - dowód, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, w szczególności zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot ten zrealizuje roboty lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie tego podmiotu zawierające potwierdzenie, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 10 000 zł.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Skrócenie terminu wykonania okien

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadkach przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 30/12/2016, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:Ogłoszenie nr 367655 - 2016 z dnia 2016-12-15 r.

Kraków: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Teatru „Groteska”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt „Termomodernizacja instytucji kultury – Teatr Groteska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś 4: Regionalna Polityka Energetyczna, działanie 4.3: poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr "Groteska", krajowy numer identyfikacyjny 27879300000, ul. ul. Skarbowa  2, 31121   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 6339604, 6334822, e-mail groteska@groteska.pl, faks 126 339 965.
Adres strony internetowej (URL): http://www.groteska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
http://www.groteska.pl/przetargi


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
http://www.groteska.pl/przetargi


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków, (sekretariat, I piętro)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Teatru „Groteska”
Numer referencyjny: 271-4/16
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wymiana stolarki okiennej (wraz z parapetami) i drzwiowej drewnianej w budynku Teatru „Groteska”, w Krakowie przy ul. Skarbowej 2. Budynek jest usytuowany na terenie układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy dawnej IV dzielnicy katastralnej miasta Krakowa – Piasek wpisanego do rejestru zabytków pod numerem nr A-1446/M, decyzja z dn. 15 października 2015 r. Wszystkie okna muszą posiadać współczynnik przenikalności Uw=0,76. Okna wskazane w projekcie budowlanym jako okna p.poż maja być wykonane w klasie ogniotrwałości El 60. Okna w pomieszczeniach działu finansowo-księgowego mają być wykonane w standardzie RC-2. Stolarkę należy wykonać metodami rzemieślniczymi, przeprowadzając wcześniej obmiar stanu istniejącego na budowie i weryfikację wymiarów. Drzwi wejściowe do Teatru należy odtworzyć na podstawie analogii obecnych w obrębie założenia tj. drzwi zachowanych w dalszej części bursy (północny fragment ul. Skarbowej). Drzwi wejściowe od strony ul. Krupniczej (po wschodniej stronie sklepu) podlegają zabiegom konserwatorskim.

II.5) Główny kod CPV: 45421100-5
Dodatkowe kody CPV:44221000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/08/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadają doświadczenie – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej w budynkach zabytkowych o wartości minimum 100 000 zł brutto każda; 2) skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające następujące kwalifikacje – co najmniej jedną osobę, która będzie kierować robotami prowadzonymi w obiekcie posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w obiekcie zabytkowym.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 284 z późn. zm.) (według wzoru stanowiącego załącznik 5 do SIWZ). W przypadku przynależności z innym wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca przedkłada dowody, że powiązania te nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego następujących, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z aktualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z aktualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - w przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach technicznych innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dokumenty wskazane powyżej dotyczące tego podmiotu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego następujących, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane; - dowody określające, czy roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia – inne dokumenty; - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - w przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach technicznych innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dokumenty wskazane powyżej dotyczące tego podmiotu - w takim zakresie, w jakim Wykonawca polega na zdolnościach tego podmiotu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego następujących, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: - certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, potwierdzające, że oferowane okna posiadają współczynnik przenikalności cieplnej (zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-1:2007 lub równoważną) nie niższy niż Uw = 0,76; - próbkę w postaci kompletnego okna wzorcowego wykonaną według projektu stanowiącego element opisu przedmiotu zamówienia – rys. a16 okno O08.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą ponadto - w przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach technicznych innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - dowód, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, w szczególności zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot ten zrealizuje roboty lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie tego podmiotu zawierające potwierdzenie, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 10 000 zł.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Skrócenie terminu wykonania okien

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadkach przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 30/12/2016, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

POBIERZ

SIWZ

Załącznik  1 do SIWZ -OPZ

Załącznik 2 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik 3 do SIWZ - przedmiar

Załączniki 4 - 8 do SIWZ - formularze

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeloty grup artystycznych

W imieniu Zamawiającego – Teatru „Groteska” – na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”) zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeloty grup artystycznych na festiwal „Materia Prima. 4. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy”.

            Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Albatros Biuro Podróży s.c. Adam Ślęczek, Agnieszka Ślęczek, ul. Szpitalna 20-22, 31-024 Kraków, w której zaoferowano wykonanie zamówienia za cenę 199 790,00 zł. Oferta ta spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą ocenę w kryteriach oceny ofert spośród złożonych ofert.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

POBIERZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków, 18 sierpnia 2016 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

                        W imieniu Zamawiającego – Teatru „Groteska” – w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej o uzyskanie dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 4.3.1., wraz z załącznikami, w tym w szczególności wniosku aplikacyjnego, analiz oraz dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla inwestycji Termomodernizacja instytucji kultury - Teatr Groteska wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do ww. dokumentacji, uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych lub uzgodnień oraz prowadzeniem nadzoru autorskiego nad wykonaniem inwestycji na podstawie ww. dokumentacji na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, zwanej dalej „ustawą”) uprzejmie informuję Państwa o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                        W przedmiotowym postępowaniu w tej części złożona została jedna oferta: Pro archivision sp. z o.o., z siedzibą ul. Kazimierza Wielkiego 58/4, Kraków z ceną 318 570  zł, która otrzymała w kryteriach oceny ofert 89 punktów  i została uznana za najkorzystniejszą. Żadna oferta nie została odrzucona, żaden wykonawca nie został wykluczony.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

POBIERZ

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej o uzyskanie dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 4.3.1., wraz z załącznikami, w tym w szczególności wniosku aplikacyjnego, analiz oraz dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla inwestycji „Termomodernizacja instytucji kultury – Teatr Groteska” wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do ww. dokumentacji, uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych lub uzgodnień oraz prowadzeniem nadzoru autorskiego nad wykonaniem inwestycji na podstawie ww. dokumentacji

(271-2/16)

w dniu 01 sierpnia 2016 r. o godz. 13:10 

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 325.950,00,- zł

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena ogółem brutto

Termin wykonania zamówienia

1.

PRO ARCHIVISION Sp.z.o.o

Ul. Kazimierza Wielkiego 58/4

30-074 Kraków

318.570,00,- zł

Zgodny z SIWZ

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (Numer ogłoszenia: 152497 - 2016)

Kraków: Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej o uzyskanie dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 4.3.1., wraz z załącznikami, w tym w szczególności wniosku aplikacyjnego, analiz oraz dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla inwestycji Termomodernizacja instytucji kultury - Teatr Groteska wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do ww. dokumentacji, uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych lub uzgodnień oraz prowadzeniem nadzoru autorskiego nad wykonaniem inwestycji na podstawie ww. dokumentacji
Numer ogłoszenia: 152497 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr "Groteska" , ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 6339604, 6334822, faks 12 6339965.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.groteska.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejska instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej o uzyskanie dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 4.3.1., wraz z załącznikami, w tym w szczególności wniosku aplikacyjnego, analiz oraz dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla inwestycji Termomodernizacja instytucji kultury - Teatr Groteska wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do ww. dokumentacji, uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych lub uzgodnień oraz prowadzeniem nadzoru autorskiego nad wykonaniem inwestycji na podstawie ww. dokumentacji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej o uzyskanie dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 4.3.1., wraz z załącznikami, w tym w szczególności wniosku aplikacyjnego, analiz oraz dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla inwestycji Termomodernizacja instytucji kultury - Teatr Groteska wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do ww. dokumentacji, uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych lub uzgodnień oraz prowadzeniem nadzoru autorskiego nad wykonaniem inwestycji na podstawie ww. dokumentacji. 2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące elementy: a. przygotowanie gotowego do złożenia wniosku o dofinansowanie i nadzór nad złożeniem go przez Zamawiającego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych wraz z dokonywaniem wszelkich zmian lub poprawek wymaganych przez Instytucję Zamawiającą w trakcie procedury oceny wniosku; b. Analizy niezbędne dla opracowania wniosku, o którym mowa w pkt. a. powyżej. W tym w szczególności analiza finansowa i ekonomiczna; c. dokumentacja projektowa obejmująca: opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO wielobranżowego opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla całości prac zestawienie zbiorcze kosztorysów inwestorskich (materiały, robocizna, sprzęt, wartość netto, VAT, wartość brutto), przedmiar robót dla całości prac, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji oraz prowadzeniem nadzoru autorskiego nad wykonaniem inwestycji na podstawie ww. dokumentacji. 3. Wykonawca uzyska, działając jako pełnomocnik Zamawiającego, decyzję o pozwoleniu na budowę w zakresie objętym dokumentacją projektową. Jeśli będzie to konieczne dla osiągnięcia ww. celu, Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie lub inne dokumenty urzędowe bądź prywatne. 4. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski nad wykonaniem prac budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej przez cały okres wykonywania inwestycji. 5. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z: a. szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji, na który składają się: Szczegółowy opis - załącznik nr 6a; Wymagania projektowe dla instalacji wentylacji, ogrzewania oraz klimatyzacji sal teatralnych Teatru Groteska - załącznik nr 6b audyt energetyczny - załącznik nr 6c b. ofertą złożoną przez Wykonawcę w przetargu, c. wytycznymi Zamawiającego, zarówno złożonymi na etapie przetargu, jak i w trakcie jej wykonywania; d. wszelkimi wymogami prawa i wiedzy mającymi zastosowanie do przedmiotu umowy. UWAGA! Dokumentacja projektowa będzie służyć do udzielenia na jej podstawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Tym samym Dokumentacja projektowa powinna spełniać wszelkie wymogi określone w Ustawie Prawo zamówień publicznych odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności zaś przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny, wraz ze wskazaniem kryteriów, które będą brane pod ocenę przy ustalaniu równoważności..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu dokumentacji aplikacyjnej lub projektowej lub pełnieniu nadzoru autorskiego, w wysokości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.10.00-9, 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w kwocie: 5 000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4) W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego 90 1240 2294 1111 0000 3708 6679 z dopiskiem Wadium - termomodernizacja tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu, należy oryginał dokumentu dołączyć do koperty wraz z ofertą, jednak jako osobny dokument, a kopię spiąć lub zszyć z ofertą. 5) Warunki, które winna spełniać gwarancja lub poręczenie przedstawiane na zabezpieczenie wadium: 1. Z gwarancji ma wynikać, że kwota wadium będzie wypłacona zamawiającemu w sytuacji, gdy wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z SIWZ, zgodnie z art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 2. Kwota gwarancji lub poręczenia i terminy obowiązywania winny być zgodne z postanowieniami SIWZ. Termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia musi obejmować cały okres związania ofertą określony w SIWZ. 3. Gwarancja lub poręczenie powinno być udzielone nieodwołalnie i bezwarunkowo. W gwarancji lub poręczeniu nie mogą być zawarte jakiekolwiek: a) warunki ograniczające zakres odpowiedzialności wynikającej z tej czynności prawnej lub b) wymogi, których spełnienie przez zamawiającego warunkuje wypłatę gwarantowanej (poręczonej) kwoty. 4. Gwarancja musi być udzielona wyłącznie na zasadach prawa polskiego. 5. Jedynym warunkiem wypłacenia kwoty gwarantowanej ma być przedstawienie Gwarantowi lub Poręczającemu wezwania zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz z określeniem powodu utraty wadium przez wykonawcę. 6. Wezwanie powyższe, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego, będzie doręczone w czasie obowiązywania gwarancji pod podany w gwarancji adres. 7. Przedstawienie gwarancji lub poręczenia nie spełniających powyższych warunków uznane będzie przez zamawiającego za niewniesienie wadium, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia. 6) Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 7) Zwrot wadium nastąpi przelewem na konto bankowe wykonawcy, którego numer poda on na dokumencie przelewu wadium lub pisemnie w złożonej ofercie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali co najmniej: a) 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej projekt budowlany w formie i w szczegółowości niezbędnej do uzyskania na jego podstawie pozwolenia na budowę oraz projekt budowlany wykonawczy w szczegółowości niezbędnej do przeprowadzenia na jego podstawie prac budowlanych, o wartości prac budowlanych mających być wykonanymi na podstawie ww. dokumentacji nie mniejszej niż 3 mln PLN brutto, usługa winna być wykonana dla budynku znajdującego się pod ochroną konserwatorską; oraz b) 1 usługę polegającą na przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją aplikacyjną dla projektów inwestycyjnych o wartości nie mniejszej niż równowartość 3 mln PLN netto, który uzyskał pozytywną ocenę formalną. Ocena spełniania niniejszego warunku dokonywana będzie na podstawie wykazu wykonanych usług, określonego w Rozdziale VI, według kryterium spełnia/nie spełnia. W przypadku dokumentu wyrażonego w walucie obcej, do przeliczenia jego wartości Zamawiający zastosuje kurs według Tabeli kursów średnich NBP z daty wszczęcia niniejszego postępowania

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują co najmniej: a) jedną osobą legitymującą się uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 5-o letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji głównego projektanta, - która będzie pełniła funkcję głównego projektanta; b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane z branży konstrukcyjno-budowlanej - która będzie pełniła funkcję projektanta konstrukcji; Ocena spełniania niniejszego warunku dokonywana będzie na podstawie wykazu osób, o którym mowa w Rozdziale VI, według kryterium spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - organizacja pracy oraz zarządzania pracą i zasobami - 15
 • 3 - jakość próbki - 30
 • 4 - Termin wykonanie i przekazanie projektu budowlanego, wraz z wszczęciem postępowań administracyjnych - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy, polegającej na ograniczeniu zakresu przedmiotu Umowy i odpowiednim zmniejszeniu ceny, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron powodującej brak możliwości lub niecelowość wykonania przedmiotu Umowy w pełnym zakresie przewidzianym w Umowie. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do jej treści w zakresie terminu wykonania Umowy polegającej na: a) wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron powodującej niemożność jego dotrzymania, b) wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu Umowy z powodu wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. 3. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących Przedmiotu Umowy lub warunków jego wykonania, w zakresie niezbędnym do dostosowania postanowień Umowy do nowego stanu prawnego. 4. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści umowy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących zmiany podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w szczególności poprzez podwyższenie wynagrodzenia nelażnego Wykonawcy jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie odpowiednio do zwiększenia się ewentualnych kosztów wykonania umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.groteska.pl/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Groteska ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2016 godzina 13:00, miejsce: Teatr Groteska ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków portiernia.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ

POBIERZ

Załącznik 6a

POBIERZ

Załącznik 6b

POBIERZ

Załącznik 6c

POBIERZ

Załącznik 6d

POBIERZ

Załącznik 7

POBIERZ

Inwentaryzacja architektoniczna budynku Teatr Groteska

POBIERZ

Inwentarycacja obiektu Teatr Groteska - instalacja grzewcza

POBIERZ