Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Strona główna

2015-01-22

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH podczas Festiwalu „MATERIA PRIMA. 3.MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRU FORMY"

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH podczas Festiwalu „MATERIA PRIMA. 3.MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRU FORMY"

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH  PODCZAS FESTIWALU

„Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny Kultury”

21-28.02.2015, Kraków.

 

Teatr Groteska, w związku z realizacją Projektu „Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury”  dofinansowanego ze środków Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,  zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na usługi transportowe dla gości Festiwalu.

Projekt Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny Kultury finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Teatr Groteska

ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków

tel. 12 633 48 22,  12 631 81 80

NIP:675-02-00-108
REGON: 000278793

 

Osoba do kontaktu:

Adam Godlewski – Koordynator Transportów
Tel: +48 506733112

Katarzyna Kuźmicz  – Koordynator Festiwalu
e-mail:  k.kuzmicz@groteska.pl  
Tel: +48 793345006.

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 • Codzienny kilkukrotny przewóz osób (od 1 osoby do grupy 25-30 osób) w dniach 19.02 – 01.03.2015, z różnych lokalizacji na terenie Krakowa
 • Transport na trasach:

- Lotnisko BALICE – Hotel IBIS CENTRUM (ul. Władysława Syrokomli 2) – w dwie strony
- Hotel IBIS CENTRUM – Teatr Ludowy (w dwie strony)
- Hotel IBIS CENTRUM – Nowohuckie Centrum Kultury (w dwie strony)
- Hotel IBIS CENTRUM – Studio TV w Łęgu (w dwie strony)
- Teatr Groteska/Klub „Pauza In Garden” (Małopolski Ogród Sztuki) - Teatr Ludowy/Nowohuckie Centrum Kultury/Studio TV w Łęgu (w dwie strony)
- Teatr Groteska/Klub „Pauza In Garden” (Małopolski Ogród Sztuki) - Hotel IBIS CENTRUM

 • Przedział czasowy świadczenia usługi transportowej:  19 luty 2015 – 01 marca 2015.

 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 • szczegóły zamówionych przewozów – zawiera załącznik do Zapytania
 • podane godziny mogą się wahać/zmieniać w zależności od przebiegu Festiwalu – wymagana będzie od Wykonawcy  elastyczność w dostosowaniu grafiku kierowcy do nagłych zdarzeń po stronie Zleceniodawcy (czasowa granica tolerancji w przypadku opóźnień lotów, montażu/demontażu danej grupy artystycznej itp.)

 

IV. OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE KAŻDEGO WYJAZDU

 • Przewozy gości festiwalowych  odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. Zm.);
 • Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem;
 • Wykonawca zapewnia pasażerom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny;
 • Kierowcy poszczególnych wyjazdów zapewnią trafny i samodzielny dojazd do miejsc wskazanych przez Zleceniodawcę (koordynatora transportów);
 • Wykonawca zapewnia punktualność w dostarczeniu artystów/gości Festiwalu na próbę, montaż, spektakl, samolot.
 • Wykonawca zapewni transport zastępczy w razie awarii auta – nie nadwyrężając przy tym grafiku transportów Zleceniodawcy;
 • Zleceniodawca potwierdzi Wykonawcy ostateczny grafik realizacji wyjazdu i miejscu zbiórki/destynacji każdorazowo na dzień przed planowaną usługą;

 

V. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY :

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Z 2007 r. Nr 12 poz.874 z póź. zm.);
 • posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie;
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: auta do wykonania usługi nie są starsze niż  5 lat, z działąjącą klimatyzacją i ogrzewaniem

 

VI. SPOSÓB i TERMIN SKŁADANIA OFERT

 • Oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów
 • Oferty należy składać przy użyciu załącznonego do Zapytania forlmularza
 • Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 • Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
 • Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat Teatru Groteska, ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków lub mailowo na adres: k.kuzmicz@groteska.pl
 • Termin składania ofert: 27 stycznia 2015, do godziny 16.00.

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

Wykonawca podaje cenę brutto za przejazd na danej trasie, w danym przedziale osób do przewozu.

 • Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana cyfrowo i słownie.
 • Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 • Kryterium oceny ofert: Cena – 100%

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zapytaniu ofertowym (godzina transportu, anulowanie/dodanie transportu, zwiększenie/zmniejszenie liczby osób na dany przewóz).
 • Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na wykonanie usługi.
 • Zapytanie zostało zamieszczone również na stronie internetowej Zamawiającego: www.groteska.pl