Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Strona główna

2014-10-23

ZAPYTANIE OFERTOWE NA NOCLEG ZE ŚNIADANIEM DLA GOŚCI FESTIWALU „Materia Prima.."

ZAPYTANIE OFERTOWE NA NOCLEG ZE ŚNIADANIEM DLA GOŚCI FESTIWALU „Materia Prima.."

ZAPYTANIE OFERTOWE NA NOCLEG ZE ŚNIADANIEM DLA GOŚCI FESTIWALU

„Materia Prima. 3.Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny Kultury”,

21-28.02.2015, Kraków.

Teatr Groteska, w związku z realizacją Projektu „Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury”  dofinansowanego ze środków Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,  zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na zakwaterowanie grup artystycznych  biorących udział w  Festiwalu.

Projekt Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny Kultury finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

I.  ZAMAWIAJĄCY

Teatr Groteska

ul. Skarbowa 2 ; 31-121 Kraków

tel. 12 633 48 22,  12 631 81 80

NIP:675-02-00-108
REGON: 000278793

 

Osoba do kontaktu:   Katarzyna Kuźmicz  – Koordynator Festiwalu

Email:  k.kuzmicz@groteska.pl,  

Tel: +48 793345006.

II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Ø   Przedział czasowy zakwaterowania 19 luty 2015 – 01 marca 2015.

Ø   Zakwaterowanie ok. 110 osób w hotelu o standardzie odpowiadającym minimum  2-gwiazdkowej kategorii  (92 osób sprecyzowanych + ok. 15 pokoi jednoosobowych dodatkowo w w/w przedziale czasowym– szczegółowe daty zakwaterowania podane w późniejszym terminie)

Ø   Dogodna lokalizacja od Biura Festiwalowego oraz siedziby Zamawiającego (Teatru Groteska) – maksymalnie  1.3 km

Ø   W cenie pokoju zawarte śniadanie w formie stołu szwedzkiego  –  codziennie w dniach zakwaterowania danego gościa Festiwalu

III.  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ø  liczba dób hotelowych:  335

Ø  liczba pokoi  w sumie: 18 dwuosobowych + 299 jednoosobowe

Ø  śniadanie w formie szwedzkiego stołu w tym m.in.: nabiał, wędliny, warzywa,  pieczywo,  napoje zimne i gorące

Ø  szczegółowe zapotrzebowanie na noclegi w terminach:

 

19.02 -   10 osób.;  pokoje: 8 jednoosobowych , 1 dwuosobowy

20.02 -  34os.;   pokoje: 30 jednoosobowych,  2 dwuosobowe

21.02 – 39 os.;  pokoje: 33 jednoosobowych, 3 dwuosobowe

22.02 -  46 os.;  pokoje: 40 jednoosobowych, 3 dwuosobowe

23.02 – 14 os.; pokoje: 12 jednoosobowych, 1 dwuosobowy      

24.02 – 17 os.; pokoje: 13 jednoosobowych, 2 dwuosobowe                                                       

25.02 – 38 os.; pokoje: 34 jednoosobowe, 2 dwuosobowe

26.02 – 55 os.; pokoje:  51 jednoosobowe , 2 dwuosobowe

27.02 -  41 os.; pokoje:  39 jednoosobowe , 1 dwuosobowe    

 

28.02-   41 os.; pokoje:  39 jednoosobowe ,  1 dwuosobowy   

IV.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Ø  Rozpoczęcie usługi  - od dnia podpisania umowy

Ø   Zakończenie usługi  - do dnia wykonania usługi – 01 MARZEC  2015

V.  WARUNKI UDZIAŁU OFERTY W OCENIE 

Ø  posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Ø  posiadanie doświadczenia,

Ø  dysponowanie odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Ø  posiadanie umiejętności potrzebnych do zrealizowania zamówienia

VI.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom. Jednostką miary jest jeden doba hotelowa ze śniadaniem (dla pokoju jednoosobowego/dwuosobowego).

 

VII.  KRYTERIUM OCENY OFERT

     Cena – 100%

VIII.  SPOSÓB i TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ø  oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy:  k.kuzmicz@groteska.pl

Ø  termin składania ofert:   31 PAŹDZIERNIKA  2014.

IX.  DODATKOWE INFORMACJE

1.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania nieznacznych zmian w zapytaniu ofertowym.

2.      Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na wykonanie usługi.

3.      Zapytanie zostało zamieszczone również na stronie internetowej Zamawiającego: www.groteska.pl