Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Strona główna

2014-10-03

Zapytanie ofertowe na emisję 10 lub 15 sekundowego spotu co 5 minut na 4 ekranach LED w okresie 22.01.2015 – 21.02.2015 roku

Zapytanie ofertowe na emisję 10 lub 15 sekundowego spotu co 5 minut na 4 ekranach LED w okresie 22.01.2015 – 21.02.2015 roku

Zapytanie ofertowe na emisję 10 lub 15 sekundowego spotu co 5 minut na 4 ekranach LED w okresie 22 stycznia – 21 lutego 2015 roku w Krakowie w związku z realizacją projektu Materia Prima.
3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury.

Teatr Groteska, w związku z realizacją Projektu „Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury”  dofinansowanego ze środków Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,  zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej  na emisję 10 lub 15 sekundowego spotu co 5 minut na 4 ekranach LED w okresie 22 stycznia – 21 lutego 2015 roku w Krakowie w związku z realizacją wyżej wymienionego projektu.

Osoba do kontaktu:  

Mariusz Parlicki, Specjalista ds. Public Relations

Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków

tel. 12 623 79 49, 12 633 48 22 w. 240

e-mail: m.parlicki@groteska.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Emisja 10 lub 15 sekundowego spotu co 5 minut na 4 ekranach LED w okresie 22 stycznia – 21 lutego 2015 roku w Krakowie

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie usługi  - 22 stycznia 2015

Zakończenie usługi  - 21 lutego 2015

WARUNKI UDZIAŁU OFERTY W OCENIE

·        posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

·        posiadanie doświadczenia,

·        dysponowanie odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

·        posiadanie umiejętności potrzebnych do zrealizowania zamówienia.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom. Jednostką miary jest

Koszt emisj reklamy na 1 ekranie LED

KRYTERIUM OCENY OFERT

Cena – 100%

SPOSÓB i TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać mailowo na adres: m.parlicki@groteska.pl w terminie  
do  8 PAŹDZIERNIKA2014.