Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Strona główna

2014-10-30

Zapytanie ofertowe na druk i ekspozycję billboardów w ramach projektu Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy

Zapytanie ofertowe na druk i ekspozycję billboardów w ramach projektu Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy

Teatr Groteska, w związku z realizacją Projektu „Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury”  dofinansowanego ze środków Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,  zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na druk i ekspozycję 30 billboardów w przestrzeni miejskiej Krakowa i w okolicach w terminie od 22 stycznia 2015 do 21 lutego 2015.

Osoba do kontaktu:  
Mariusz Parlicki, Specjalista ds. Public Relations
Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków
tel. 12 623 79 49, 12 633 48 22 w. 240
e-mail: m.parlicki@groteska.pl

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. druk 30 bilboardów 12 m. kw.
  2. ekspozycja 30 bilboardów 12 m. kw. (w tym montaż i demontaż)

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie usługi  - po podpisaniu umowy

Zakończenie usługi  - 21 lutego 2015

 

WARUNKI UDZIAŁU OFERTY W OCENIE

·        posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

·        posiadanie doświadczenia,

·        dysponowanie odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

·        posiadanie umiejętności potrzebnych do zrealizowania zamówienia.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom. Jednostką miary jest

  1. druk jednego billboardu.
  2. ekspozycja jednego billboardu (plakatowanie, zaplakoatowanie i najem tablicy)

 

KRYTERIUM OCENY OFERT

Cena – 100%

SPOSÓB i TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać mailowo na adres: m.parlicki@groteska.pl w terminie  
do 7 listopada 2014.

 

Projekt Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny Kultury finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.