Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Strona główna

2014-10-02

Zapytanie ofertowe na druk i ekspozycję 30 billboardów oraz oferta patronatu medialnego

Zapytanie ofertowe na druk i ekspozycję 30 billboardów oraz oferta patronatu medialnego

Zapytanie ofertowe na druk i ekspozycję 30 billboardów
i oferta patronatu medialnego

Teatr Groteska, w związku z realizacją Projektu „Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury”  dofinansowanego ze środków Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,  zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na druk i ekspozycję 30 billboardów w przestrzeni miejskiej Krakowa i w okolicach w terminie od 22 stycznia 2015 do 21 lutego 2015.

Teatr Groteska – organizator Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury proponuje jednocześnie Państwu objęcie patronatem tego wydarzenia. Poniżej zamieszczamy propozycję naszych świadczeń.

Prosimy Państwa o przedstawienie świadczeń równoważących nasze (rozliczanych barterowo, jak i ewentualnie tych tych rozliczonych gotówkowo.

Świadczenia oferowane przez Teatr Groteska 

1. Przyznanie tytułu Patrona Medialnego wydarzenia Materia Prima. Forma. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny Kultury

2. Wizualizacja logotypu lub nazwy Partnera na wszystkich drukach, które będą towarzyszyć Festiwalowi:

a. plakaty – nakład 500 szt., format B1, fraktura papieru 150g/m², full kolor - eksponowane w przestrzeni publicznej Krakowa, w miejscach użyteczności publicznej, szkołach, uczelniach wyższych;

b. afisze – nakład 500 szt., format B1, fraktura papieru 150g/m², full kolor - eksponowane w przestrzeni publicznej Krakowa, w miejscach użyteczności publicznej, szkołach, uczelniach wyższych;

c. ulotki reklamowe – nakład 10 000 szt., format A4 falcowane na 3, gramatura papieru 150g/m², full kolor – dystrybuowane w przestrzeni publicznej Krakowa;

d. katalog festiwalowy – nakład 2000 szt., format książeczki A5, okładka foliowana – dystrybuowane w czasie trwania Festiwalu, we wszystkich miejscach, gdzie prezentowane będą spektakle oraz wydarzenia towarzyszące;

e. zaproszenia na uroczystość otwarcia Festiwalu – nakład 1000 szt., wymiar 210 x 99 mm, gramatura papieru 240 g/m², dystrybuowane wśród przedstawicieli środowisk twórczych, naukowych, opiniotwórczych, biznesowych, reprezentantów władz państwowych i samorządowych.

f. city lighty – nakład 100 szt., wymiar 1200 x 1800 mm, miejsce ekspozycji - przestrzeń publiczna Krakowa.

g. podziękowania – 150 szt., format A4, fraktura papieru 160g/m², full kolor – rozsyłane do artystów, współorganizatorów, sponsorów, partnerów i patronów.

3. Wizualizacja logotypu lub nazwy Partnera w materiałach multimedialnych towarzyszących promocji Festiwalu:

4. Wizualizacja logotypu lub nazwy Partnera we wszystkich prasowych ogłoszeniach modułowych dotyczących festiwalu (z wyjątkiem autoreklam patronów medialnych).

5. Wizualizacja reklamy modułowej Sponsora w katalogu festiwalowym (cała strona, format A5) wg projektu przygotowanego przez Sponsora

6. Wizualizacja logotypu lub nazwy Partnera na planszy informacyjnej eksponowanej przed wejściem do każdego budynku, w którym odbywać będą się spektakle w dniu wystawiania konkretnej sztuki

 

Osoba do kontaktu:  

Mariusz Parlicki, Specjalista ds. Public Relations

Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków

tel. 12 623 79 49, 12 633 48 22 w. 240

e-mail: m.parlicki@groteska.pl

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. druk 30 bilboardów
  2. ekspozycja 30 bilboardów

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie usługi  - po podpisaniu umowy

Zakończenie usługi  - 21 lutego 2015

 

WARUNKI UDZIAŁU OFERTY W OCENIE

·        posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

·        posiadanie doświadczenia,

·        dysponowanie odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

·        posiadanie umiejętności potrzebnych do zrealizowania zamówienia.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom. Jednostką miary jest

  1. druk jednego billboardu.
  2. ekspozycja jednego billboardu (plakatowanie, zaplakoatowanie i najem tablicy)

 

KRYTERIUM OCENY OFERT

Cena – 100%

SPOSÓB i TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać mailowo na adres: m.parlicki@groteska.pl w terminie  
do 8 PAŹDZIERNIKA 2014.

 

Projekt Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny Kultury finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.