Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Strona główna

2015-04-28

Przetarg na dostarczenie sprzętu oświetleniowego - ogłoszenie o wyborze oferty

 

OGŁOSZENIE

Kraków, 28 kwietnia 2015 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W imieniu Zamawiającego – Teatru „Groteska” – w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu oświetleniowego na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”) uprzejmie informuję Państwa o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu w tej części złożona została jedna oferta: Piotr Wojtas Artykuły Wyposażenia Scenicznego i Estradowego Firma Handlowo-Usługowa Elwo-Light, os. 2 Pułku Lotniczego 28A/2, 31-869 Kraków z ceną 471 638,81 zł (po poprawie oczywistej omyłki rachunkowej), która otrzymała w kryteriach oceny ofert 100 punktów (cena: 90 punktów, czas naprawy gwarancyjnej: 10 punktów) i została uznana za najkorzystniejszą. Żadna oferta nie została odrzucona, żaden wykonawca nie został wykluczony.

 

 

 

Projekt Zakup sprzętu oświetleniowego – III etap modernizacji sceny (zakończenie) dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.