Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Strona główna

2014-09-30

Konkurs plastyczny „Norwegia – taką ją widzę” Mroźna kraina namalowana Twoją wyobraźnią…

Konkurs plastyczny „Norwegia – taką ją widzę” Mroźna kraina namalowana Twoją wyobraźnią…

Teatr Groteska zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 3 do 12 lat do udziału w niezwykłym konkursie plastycznym, który odbędzie się w ramach projektu „Materia Prima. 3. Międzynarodowy  Festiwal Teatru Formy. Bieguny Kultury”.

Celem konkursu plastycznego jest popularyzacja wiedzy o kulturze norweskiej wśród najmłodszych obywateli naszego kraju.

Pomóżcie dzieciom wyobrazić sobie, jak może wyglądać ten odległy kraj o mroźnym klimacie. Może jakieś dziecko już tam było i odda poprzez swoją pracę zapamiętane obrazy?

Zachęcamy nauczycieli, wychowawców oraz  rodziców do pomocy w zakresie informowania, inspirowania, wspierania i motywowania swych pociech i podopiecznych  w tworzeniu małych „arcydzieł” sztuki plastycznej.

Warunki konkursu

•             Prace plastyczne przyjmowane będą od 29.09.2014 do 15.11.2014

•             Prace należy wykonać na kartce papieru (do formatu A3)

•             Technika wykonania pracy: dowolna (z wyjątkiem plasteliny)

•             Tematyka pracy powinna nawiązywać do kultury i obyczajów Norwegii

•             Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę w konkursie

•             Praca powinna być wykonana SAMODZIELNIE przez Autora

 Prace konkursowe należy opatrzyć metryczką zawierającą następujące dane:

•             imię i nazwisko uczestnika konkursu

•             wiek uczestnika konkursu

•             tytuł pracy

•             imię i nazwisko opiekuna uczestnika konkursu

•             dane teleadresowe opiekuna uczestnika konkursu

 

Prace należy nadsyłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres Teatru Groteska, ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków, z dopiskiem: Konkurs plastyczny  „Norwegia – taką ją widzę”

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją szczegółowego regulaminu, którego treść znajduje się na stronie www.groteska.pl oraz w Teatrze Groteska.

Szczegółowy REGULAMIN konkursu dostępny od 29.09.2014 na www.groteska.pl  lub www.materiaprima.pl

Serdecznie zapraszamy!

Informacje i kontakt:

Joanna Jakubowska

e-mail: j.jakubowska@groteska.pl

tel. 12 633 48 22 wew. 257

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

TEATRU GROTESKA

ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

MATERIA PRIMA. 3. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRU FORMY. BIEGUNY KULTURY

„Norwegia – taką ją widzę”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs plastyczny „Norwegia – taką ją widzę” jest organizowany  przez Teatr Groteska z siedzibą przy ulicy Skarbowej 2, 31-121 w Krakowie, zwany dalej „Teatrem Groteska” w ramach projektu „Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny Kultury” finansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Zasady Konkursu zostały określone w niniejszym Regulaminie Konkursu Plastycznego „Norwegia – taką ją widzę”, zwanym dalej „Regulaminem Konkursu”.
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie Teatru Groteska oraz na stronach internetowych www.groteska.pl oraz www.materiaprima.pl .
 4. Wykładnia i interpretacja Regulaminu Konkursu należy wyłącznie do Teatru Groteska.
 5. Osobami odpowiedzialnymi za przebieg Konkursu ze strony Teatru Groteska:

·          Joanna Jakubowska – j.jakubowska@groteska.pl , tel. 12 633 48 22 wew. 257, fax 12 633 99 65

 

 

§ 2 Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, a uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku od 3 do 12 lat

 

§ 3 Zasady udziału w Konkursie

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Z tytułu udziału
  w Konkursie Uczestnikom Konkursu ani innym podmiotom, nie przysługuje wynagrodzenie, pokrycie kosztów, ani środki finansowe z jakiegokolwiek tytułu.
 2. Konkurs trwa od 29 września 2014 do 15 listopada 2014.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi wykonać Pracę Plastyczną prezentującą jego wyobrażenia na temat Norwegii.
 4. Każdy Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną Pracę Konkursową.
 5. Organizatorzy nie odsyłają  Prac Konkursowych.
 6. Praca Konkursowa  powinna spełniać następujące wymagania:
  1. Powinna być wykonana samodzielnie przez dzieci – Uczestników Konkursu
  2. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką w formacie nie większym niż A3
  3. Rewers Pracy Plastycznej powinien być opatrzony informacjami zawierającymi dane niezbędne do identyfikacji Uczestnika (imię i nazwisko, adres pocztowy, wiek, telefon opiekuna).
 7. Praca Konkursowa powinna nawiązywać tematycznie do tematu Konkursu :

Celem konkursu plastycznego jest popularyzacja wiedzy o kulturze norweskiej wśród najmłodszych obywateli naszego kraju.  Pomóżcie dzieciom wyobrazić sobie, jak może wyglądać ten odległy kraj o mroźnym klimacie. Może jakieś dziecko już tam było i odda poprzez swoją pracę zapamiętane obrazy? Zachęcamy nauczycieli, wychowawców oraz  rodziców do pomocy w zakresie informowania, inspirowania, wspierania i motywowania swych pociech i podopiecznych  w tworzeniu małych „arcydzieł” sztuki plastycznej.

 1. Jury Konkursu, w którego skład wejdą aktorzy, plastycy i pracownicy administracyjni Teatru Groteska, wybierze 200 najlepszych Prac Konkursowych z pośród których wyłoni zwycięzców w trzech kategoriach:
  1. Kategoria Uczestników Konkursu Plastycznego w wieku 3 - 5 lat
  2. Kategoria Uczestników Konkursu Plastycznego w wieku 6 - 9 lat
  3. Kategoria Uczestników Konkursu Plastycznego w wieku 10 - 12 lat
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznawania dodatkowych wyróżnień w Konkursie.

 

 1. Lista laureatów Konkursu, autorów  najlepszych Prac Konkursowych oraz zwycięzców w każdej z trzech kategorii wiekowych zostanie opublikowana na stronach www.groteska.pl oraz www.materiaprima.pl.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy dostarczyć Prace Konkursowe:

osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej do siedziby Teatru Groteska, przy ulicy Skarbowej 2, 31-121 Kraków w nieprzekraczalnym terminie 15 listopada 2014.

 

§ 4 Formalności

 1. Uczestnik Konkursu oraz jego rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązują się do wyrażenia zgody na opublikowanie danych osobowych Uczestnika Konkursu na stronie internetowej Teatru Groteska www.groteska.pl oraz w innych mediach, gdzie prezentowane będą informacje o Konkursie.
 2. Organizatorzy oświadczają, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji oraz promocji Konkursu.

 

§ 5 Terminy

 1. W Konkursie można wziąć udział od 29 września 2014 do 15 listopada 2014.
 2. Do dnia 1 grudnia 2014 zostanie opublikowana lista laureatów oraz zwycięzców Konkursu na stronie internetowej www.groteska.pl
 3. Po terminie 1 grudnia 2014 Organizator skontaktują się ze zwycięzcami w celu przekazania nagród.

 

Projekt Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny Kultury finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.